Intervjuer

Inom ramen för projektet har intervjuer genomförts med ledamöter i Grundlagsutredningen, tjänstemän på ansvarigt departement, ledamöter i riksdagens konstitutionsutskott samt politiker i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Därutöver har två centrala initiativtagare till utredningen intervjuats: f.d. samordningsminister Pär Nuder samt f.d. statsminister Göran Persson. En förteckning över samtliga personer som intervjuats till projektet återfinns på länken nedan.

Intervjuförteckning: Författningsreform 2010