Arkiverat material

Skriftlig dokumentation från Grundlagsutredningen finns arkiverat på Riksarkivet (SE/RA/325741). Därutöver finns forskningsprojektets eget arkiv som bl.a. består av kopior på protokoll och promemorior från ovan nämnda utredning. I projektets eget arkiv återfinns också artiklar från svensk dagspress som antingen behandlar Grundlagsutredningens arbete specifikt eller svensk författningspolitik i stort. En förteckning över samtliga volymer i forskningsprojektets arkiv återfinns på länken nedan.

Arkivförteckning: Författningsreform 2010